...

Statut

Związku producentów europalet UIC

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek producentów europalet UIC, zwana dalej „Związkiem”, jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

2. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (dalej: u.o.p.).

§ 2.

1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Siedzibą Związku są Ząbki.

§ 3.

1. Związek może utworzyć lub przystąpić do polskich lub międzynarodowych organizacji, federacji i konfederacji.

2. Związek może tworzyć przedstawicielstwa zagraniczne.

3. Związek zostaje założony na czas nieoznaczony.

4. Związek może posługiwać się pieczęcią, oraz oznakami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

§ 4.

Celem Związku jest:

1. ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców branży producentów europalet wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej, oraz organów samorządu terytorialnego,

2. ochrona członków zrzeszonych przed nieuczciwą konkurencją, nieuzasadnioną zmianą przepisów i fiskalizmem,

3. zrzeszanie podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, naprawą, oraz użytkowaniem w prowadzonej działalności europalet UIC, oraz podmiotów gospodarczych zajmujących się wykonywaniem elementów do ich produkcji,

4. zagwarantowanie wysokiej jakości europalet UIC, w szczególności:

1. palet ładunkowych płaskich,

2. palet skrzyniowych,

3. nadstawek,

4. dekli,

5. tworzenie warunków do wymiany palet wielokrotnego użytku wskazanych w pkt. 4 powyżej,

6. ustalanie wspólnie z międzynarodowymi organizacjami do spraw normowania wymagań dotyczących jakości oraz udzielanie członkom Związku porad w tym zakresie,

7. zapewnienie odpowiedniej jakości produktów oferowanych przez członków Związku poprzez kontrolowanie przestrzegania norm dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów wskazanych w pkt. 4 powyżej, oraz warunków kontroli przy produkcji, oraz ich zgodności z normami międzynarodowymi (reguły Union Internationale des Chemins: kodeksy UIC 435),

8. oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców branży producentów europalet,

9. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców branży producentów europalet,

§ 5.

Cele Związku są realizowane przez:

1. współpracę z instytucjami nadającymi znaki towarowe, zarówno polskimi jak i zagranicznymi,

2. współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kontrolującymi jakość produkowanych palet,

3. współpracę z producentami maszyn i urządzeń do produkcji palet,

4. współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców,

5. organizowanie szkoleń pracodawców branży producentów europalet,

6. wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców,

7. występowanie z prezentacją interesów branży producentów europalet wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego,

8. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem,

9. występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców branży producentów europalet,

10. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej, a także innych podmiotów, w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców,

11. reprezentowanie interesów członków Związku wobec sądów i urzędów, oraz innych związków, federacji i konfederacji pracodawców,

12. organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń,

13. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych,

§ 6.

1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Podjęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Związek, oraz szczegółowe określenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej wymaga uchwały Zarządu Związku.

4. Zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek Producentów Europalet UIC obejmuje:

a. PKD.94,11,Z, działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

b. PKD.85,60,Z, działalność wspomagająca edukację,

c. PKD.85,59,B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

d. PKD.58,14,Z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

e. PKD.63,99,Z, pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

f. PKD.73,11,Z, działalność agencji reklamowych,

g. PKD.73,12,B, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

h. PKD.73,12,C, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

i. PKD.73,12,D, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

j. PKD.70,22,Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania.

CZŁONKOSTWO

§ 7.

Członkowie Związku dzielą się na:

1. Zwyczajnych

2. Wspierających

§ 8.

Członkami Zwyczajnymi Związku mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają licencję UIC na produkcję lub naprawę europalet UIC lub produkcję komponentów do produkcji europalet, bądź upoważnienie na wytwarzanie urządzeń do znakowania i kontroli europalet, będące pracodawcami w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy.

§ 9.

1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku, na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy.

2. W razie odmowy przyjęcia wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od doręczenia uchwały Zarządu Związku o odmowie przyjęcia w poczet członków.

3. Odwołanie o którym mowa w ust. 2 powyżej wnosi się Zarządowi Związku w formie pisemnej. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

§ 10.

1. Członkowie Zwyczajni Związku mają prawo do:

1) wybierania i bycia wybieranym do władz Związku,

2) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

3) uczestnictwa w pracach Związku i jego organów,

4) korzystania ze wsparcia Związku w sprawach objętych niniejszym statutem,

5) dostępu do informacji dotyczących działalności Związku,

6) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku,

2. Członkowie Zwyczajni zobowiązani są do:

1) przestrzegania postanowień statutu Związku, regulaminów i uchwał władz Związku,

2) terminowego uiszczania składek,

3) czynnego udziału w pracach Związku i realizowaniu jego celów statutowych,

4) udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności,

5) udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.

§ 11.

1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Związku, która na pisemny wniosek zostanie przyjęta przez Zarząd w poczet Członków Wspierających.

2. Członkowie Wspierający posiadają uprawnienia określone w § 10 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) Statutu, oraz obowiązki określone w § 10 ust. 2 Statutu.

3. Członkowie Wspierający są uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

4. Członkowie Wspierający są zobowiązani do wspierania działalności związku w szczególności poprzez:

a. zapewnienie Związkowi dostępu do wiedzy i doświadczenia niezbędnych w realizowaniu zadań Związku,

b. nieodpłatne udostępnienie Związkowi pomieszczeń lub środków transportu,

c. dokonanie na rzecz Związku darowizny w wysokości ustalonej z Zarządem Związku,

d. nieodpłatne udostępnienie Związkowi innych zasobów niż określone w pkt. b) powyżej, niezbędnych do realizowania zadań Związku,

e. inne świadczenia na rzecz Związku ustalone z Zarządem Związku.

§ 12.

1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:

1) wystąpienie ze Związku,

2) rozwiązania Związku,

3) wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:

a. działania członka na szkodę Związku,

b. uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy,

4) likwidacji członka.

2. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec roku w którym złożono deklarację wystąpienia.

3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od doręczenia Członkowi Związku uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu. Odwołanie wnosi się Zarządowi Związku w formie pisemnej, terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. W okresie do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.

5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.

ORGANY ZWIĄZKU

§ 13.

1. Organami Związku są:

1. Walne Zgromadzenie,

2. Zarząd,

3. Rada Programowa,

2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku.

2. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie raz na rok, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o piętnaście minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie Zwyczajni Związku.

5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Członkowie Wspierający Związku z głosem doradczym.

6. Każdemu Członkowi Zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

7. Członek Związku niebędący osobą fizyczną jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez jednego delegata wybranego przez swoje władze. Każdy Członek Związku może brać udział w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (pełnomocnictwo musi być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie).

8. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.

9. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez grupę co najmniej 10 Członków Zwyczajnych Związku. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Związku powiadamia wszystkich Członków Związku listami poleconymi co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad, w powiadomieniu wskazując termin, miejsce i proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10. W razie niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd na wniosek grupy Członków w trybie przewidzianym w par 14 pkt 9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać grupa co najmniej 10 Członków Zwyczajnych Związku. Par. 14 pkt 9 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.

§ 15.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu Związku spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku,

2. ustalanie wysokości składek członkowskich,

3. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

4. uchwalanie zmian Statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz innych dokumentów regulujących prawa i obowiązki Członków Związku,

5. uchwalanie programów i głównych kierunków działania Związku,

6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Związku,

7. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku,

8. rozwiązanie Związku i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku,

9. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

10. wybór i odwoływanie członków Rady Programowej.

§ 16.

1. Zarząd Związku jest powołany do kierowania całą działalnością Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.

2. Kadencja Zarządu trwa 1 rok. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

3. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Skarbnik i Sekretarz Zarządu i jeden Członek Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu stosownie do potrzeb, co najmniej jeden raz na trzy miesiące.

5. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności członek Zarządu wybrany przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

6. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje także w przypadku:

a. ustania członkostwa w Związku;

b. rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;

c. odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Związku.

d. śmierci.

Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w niniejszym punkcie.

7. W celu wypełniania zadań administracyjno – biurowych Zarząd tworzy Biuro Związku.

8. Komitet Założycielski wybrany podczas Zgromadzenia Założycielskiego pełni funkcję Zarządu pierwszej kadencji.

§ 17.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. reprezentowanie Związku na zewnątrz,

2. przygotowywanie projektów i planów działania Związku,

3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

4. przygotowywanie i przyjmowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją budżetu,

5. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań z działalności,

6. podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania środków trwałych przez Związek,

7. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy,

8. zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Związku,

9. uchwalanie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu,

10. uchwalanie regulaminu wewnętrznego Biura Związku i nadzór nad działalnością Biura Związku,

11. podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania lub występowania z organizacji międzynarodowych,

12. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,

13. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania lub wykluczania członków Związku.

§ 18.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z drugim Członkiem Zarządu (Skarbnik, Sekretarz lub Członek Zarządu).

§ 19.

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

1. kierowanie pracami Zarządu Związku,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia  i Zarządu,

3. kierowanie pracami Biura Związku,

4. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej,

5. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, zatwierdzanie regulaminów ich działania oraz nadzorowanie ich działalności,

§ 19.1

1. Walne Zgromadzenie może powołać Radę Programową.

2. Rada Programowa jest organem doradczym Związku w skład którego wchodzą Członkowie Związku dysponujący rozległą wiedzą na temat rynku europalet UIC w liczbie od 4 do 10 Członków, wybierani przez Walne Zgromadzenie.

3. Rada Programowa opracowuje propozycje kierunków działania Związku, realizacji jego celów statutowych, przedstawia oceny, opracowania, ekspertyzy dla potrzeb Zarządu i Walnego Zgromadzenia.

4. Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają charakteru wiążącego.

5. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, szczegółowe zasady działania Rady Programowej określa Regulamin uchwalany przez Radę.

6. Zebrania Rady Programowej zwołuje Przewodniczący Rady Programowej stosownie do potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku. Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać Zebranie Rady na wniosek Zarządu lub grupy 3 jej członków. Przewodniczący Rady Programowej informuje pisemnie Zarząd Związku o terminie Zebrania Rady.

7. W Zebraniach Rady Programowej mogą brać udział Członkowie Zarządu Związku.

8. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Programowej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

9. Rada Programowa przedstawia sprawozdanie z działalności Walnemu Zgromadzeniu

BIURO ZWIĄZKU

§ 20.

1. Pracą Biura Związku kieruje Prezes Zarządu, zgodnie ze statutem Związku i uchwałami organów Związku.

2. Biuro Związku zapewnia obsługę administracyjno – biurową Zarządu Związku, oraz pozostałych organów Związku.

3. Stosunek pracy z pracownikami Biura Związku nawiązuje w imieniu Związku Prezes Zarządu łącznie z drugim Członkiem Zarządu, ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia.

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Biura Związku określa regulamin uchwalony przez Zarząd Związku.

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 21.

1. Na Majątek Związku składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze składają się:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, dotacje, spadki i zapisy,

c. dochody z własnej działalności oraz dochody z majątku Związku.

3. Rokiem obrotowym Związku jest rok kalendarzowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

1. Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta na wniosek Zarządu Związku lub grupy co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych Związku, przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych Związku.

2. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji, osoby likwidatorów oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Związku.

3. Uchwała o zmianie statutu Związku może być podjęta na wniosek Zarządu Związku, lub grupy 10 Członków Zwyczajnych Związku przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych Związku.