Ocena jakości palety

Od czego zacząć identyfikacje palety pod względem jakości?

Zdaniem niektórych zakres tej wiedzy jest niewielki i banalnie prosty – mylą się jednak ci, którzy legalność i jakość europalety upraszczają do jej koloru! Tak, można spotkać się z „fachowcami”, dla których legalna europaleta jest po prostu „jasna”, a każda „ciemna” jest już bezużyteczna. Otóż nic bardziej mylnego. Posiada ona kilka cech pozwalających na jej szybką i bezbłędną identyfikację – wystarczy rozpatrzyć ich kilka, by uzyskać jednoznaczną odpowiedź. Zapewniam jednak, że kolor jest tu najmniej istotny.

Co zatem identyfikuje europaletę? Jakie jej cechy są istotne?

Po pierwsze, będą to naniesione na jej wspornikach znaki. W drugiej kolejności poszukać należy dowodów na przejście obowiązkowej kontroli jakości, czyli klamry kontrolnej lub gwoździa naprawczego. Dalsze „badania” dotyczyć będą użytych do montażu gwoździ oraz jakości i wymiarów elementów drewnianych, później tzw. obróbki palet oraz oględziny stanu technicznego.

Nie wymaga chyba specjalnego przypomnienia fakt, że europaleta posiada na wspornikach dłuższego boku trzy znaki – po obu stronach identyczne. Żeby w ogóle identyfikowaną paletę rozpatrywać jako „europaletę” należy swoją uwagę skierować na prawy wspornik. Tutaj znaleźć się musi znak EUR w owalu *– tylko wtedy rozmawiać możemy o potencjalnej europalecie i tylko wtedy dalsza procedura ma sens i zastosowanie.

Znak EUR w owalu, którego wzorzec przedstawia ilustracja, występuje tylko i wyłącznie na prawym wsporniku, a istnieje tak długo, jak długo istnieje europaleta, czyli od 1961 r. Wymiary i kształt całego znaku – owalu i liter są ściśle określone, a firmy dostarczające matryce do wypalania znaków posiadają na ich wytwarzanie licencję i zaopatrzone są we wzorce. Znak EUR w owalu jest nie tylko wizytówką, ale też ważną cechą palety – opakowania i nośnika ładunku – informuje bowiem jednoznacznie o gwarantowanych wymiarach i gwarantowanej nośności palety. Jest to jednoznaczna informacja dla każdej osoby posługującej się europaletą.

oznakowania

Logo UIC i świadectwo fitosanitarne

Kiedy już potwierdziliśmy, że paleta której się przyglądamy aspiruje do tego by europaletą być nazywaną i tak traktowaną, przechodzimy do dalszych oględzin. Wzrok swój skierujemy na pozostałe wsporniki – na lewy i środkowy.

Na lewym znaleźć powinniśmy stylizowane logo UIC. Oczywiście i on ma swoje ściśle określone wymiary i niezmienny kształt. Zapamiętać należy, że znak ten spotkamy na wszystkich europaletach wyprodukowanych od 2013 r. i to, że występuje tylko i wyłącznie na lewym wsporniku! Wielu informacji dostarczy nam treść znaku na środkowym wsporniku. Od 2010 r. wszystkie produkowane europalety przechodzą obowiązkowo obróbkę fitosanitarną, a co za tym idzie, nanoszone są na nich niezbędne oznakowania wymuszone przez krajowe organizacje nadzorujące te czynności i wydające świadectwa.

W przypadku produkcji europalet wymogiem jest, aby producent posiadał własne suszarnie oraz świadectwo fitosanitarne – dzięki temu numer świadectwa daje dodatkową możliwość identyfikacji producenta, ponieważ jest spójny z udzieloną licencją na produkcję europalet. Poza oznakowaniem potwierdzającym przejście obróbki fitosanitarnej, środkowy znak zawiera tzw. kod europalety oraz logo kolei udzielającej producentowi licencji. Na uwagę zasługuje szczególnie kod europalety. Otóż występuje on w układzie: XXX-Y-ZZ, gdzie XXX – to numer licencji producenta, który występuje w postaci najczęściej trzech cyfr (chociaż może to być litera i dwie cyfry, a sporadycznie dwie lub cztery cyfry); Y – to ostatnia cyfra roku produkcji europalety; ZZ – to dwucyfrowe oznaczenie miesiąca produkcji.

* – zgodnie z obowiązującymi obecnie umowami międzynarodowymi oraz praktyką stosowaną przez zdecydowaną większość użytkowników, za europaletę uważa się również palety ze znakiem EPAL w owalu umieszczonym w owalu na prawym wsporniku.